Điều Kiện Điều Khoản Sử Dụng

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1. Sản phẩm cho vay  

Vay tín chấp 914/2018/QĐ-TPB.RB

Vay tín chấp  694/2018/QĐ-TPB.RB

Vay tín chấp 143/2018/QĐ-TPB.RB

Vay tín chấp 2924/2017/QĐ-TPB.RB

2. Thẻ 

ĐIều kiện điều khoản sử dụng thẻ ATM eCounter 

Điều kiện điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế

Điều kiền điều khoản sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 

Điều kiện điều khoản sử dụng Hạn mức chuyển đổi từ thẻ tín dụng quốc tế

3. Savy  

Điều kiện điều khoản tiết kiệm Savy

Điều kiện điều khoản Super Savy

4. Tài khoản thanh toán

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán 071/2018/QT- TPB.OP

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán  071/2018/QT-TPB.OP

5. eBank

Điều kiện điều khoản sử dụng eBank (Tiếng Việt)

Điều kiện điều khoản sử dụng eBank (Tiếng Anh)

Điều kiện điều khoản liên kết ví

Điều kiện điều khoản ứng sổ tiết kiệm

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Thanh toán quốc tế

Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng/Ký hậu vận đơn/Ký Cargo Receipt 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Gửi chứng từ đòi tiền L/C/Nhờ thu xuất khẩu 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Phát hành thư tín dụng không hủy ngang 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với yêu cầu chuyển tiền quốc tế 2971/2017/QĐ-TPB.OP

Điều kiện điều khoản yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng

2. Thẻ doanh nghiệp 

Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 733/2018/QĐ-TPB.CB

3. Tài khoản

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức – tiếng việt 094/2018/QT-TPB.OP

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức – song ngữ 094/2018/QT-TPB.OP

Điều kiện điều khoản về mở tài khoản và sử dụng tài khoản thanh toán chung hỗn hợp 094/2018/QT-TPB.OP ​